TEAM 2018


CORE TEAM

Anurag PandeyTeam Captain
Vishal SehgalVice Captain
Shubham ShubnilCMO
Ashish DanielESO
Pranav SureshOperations Head
Akshat AranOperations Advisor